/** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go * "wp-config.php" i wprowadzić do niego odpowiednie wartości. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */ define('DB_NAME', 'admin_poldyskgol'); /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'admin_poldyskgol'); /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', '5IgdTglc'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą! * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'GjV%3>7Sv`|Ja)g%>fNHrP$9Mbp)<[.BZ08i.;--pkas]^@-od|d6Y;s7p(WRh%*'); define('SECURE_AUTH_KEY', '6I~ugd6AbkPt%FA*PQR}-=8[};nMu/S*M Pv2*'); define('LOGGED_IN_KEY', ')G^v~Q@bL?Q!uuiszJTB;2(NMh(e4y^PP(>4+d#ti)h8]|27]j_LrLM$n[_yKK-h'); define('NONCE_KEY', '1Ho&CZ$|A@7+beo|#1=/hHiJXO>T%Z1M_{m971_0XCZDEu!.!NcIXB98C];JlRS8'); define('AUTH_SALT', '2+)8gug%S%o39BOCS~E:mi8w+S&-*u3%s[Ud83WgwhACSR3s:vz5`xT|}FMa`OV|'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'FU/HFONVTnP|LYhnGr^G.mJl3ZAFz;x_%6Cd,vGm=OWl-R6IUTcLd+c$x$:Qpgzj]3c|1t|'); define('NONCE_SALT', '577eg*?eLd42>m)#[Ak`-w[!uM}SP $#,6E%CEDbEm-vs^n+HeRCOeeZ%6y;SD2|'); /**#@-*/ /** * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych. * * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych, * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks. * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę! */ $table_prefix = 'poldys_'; /** * Kod lokalizacji WordPressa, domyślnie: angielska. * * Zmień to ustawienie, aby włączyć tłumaczenie WordPressa. * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages. * Na przykład: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de_DE', aby aktywować * obsługę języka niemieckiego. */ define('WPLANG', 'pl_PL'); /** * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa. * * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń * podczas modyfikowania kodu WordPressa. * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi. */ define('WP_DEBUG', false); /* Multisite */ define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true ); define('MULTISITE', true); define('SUBDOMAIN_INSTALL', true); define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'poldyskgolf.com'); define('PATH_CURRENT_SITE', '/'); define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1); define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1); /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */ /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/admin/domains/poldyskgolf.com/public_html/wp-blog-header.php on line 16